Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

“Không làm mọi điều ác Thành tựu các hạnh lành Tâm Ý giữ trong sạch Chính lời chư Phật dạy

Pháp cú – số 183”

Lễ Dâng Y Kathina Là Gì & Ý Nghĩa Dâng Y Kathina – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức A-ra-hán, Đức Chánh Đẳng Giác ấy. LỄ DÂNG Y KATHINA Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) Lời Nói Đầu Rừng núi Viên Không năm nay (PL.2549), một lần nữa, người thí chủ là cô Dhammanandā cùng thân […]

Tam Bảo – Tỳ Kheo Hộ Pháp

Tam-Bảo là đề tài rộng lớn bao gồm tất cả giáo pháp của Đức-Phật. Bần sư đã cố gắng sưu tầm gom nhặt từ cácnguồn tài liệu đem trình bày trong quyển Tam-Bảo này, giúp cho độc giả hiểu biết một phần cơ bản trong Phật-giáo. Tuy bần sư đã cố gắng hết sức mình […]

Phật Giáo Là Gì? Nền Tảng Phật Giáo – Tỳ-Khưu Hộ Pháp

PHẬT GIÁO (BUDDHASASANA) Phật Giáo Là Gì? Nền Tảng Phật Giáo – Tỳ-Khưu Hộ Pháp Phật giáo là lời giáo huấn của Đức Phật, từ khi chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác vào ngày rằm tháng tư (âm lịch) tại Đại cội Bồ đề, suốt 45 năm cho đến khi Đức Phật tịch diệt […]

Tiểu Sử Ngài Tam Tạng 15 Ashin Paññāvaṃsālaṅkārābhivaṃsa Sayadaw

Danh hiệu Tipitakadhara Tipitakakovida (Bậc thấu suốt Tam tạng), Bậc thấu suốt Tam tạng thứ 15, Đại Đức Kyaukpadaung, Ngài Tam Tạng Ashin Paññāvaṃsālaṅkārābhivaṃsa Tiểu sử tóm lược Ngài Tam Tạng 15 Thông tin về gia đình và nơi sinh Ashin Paññāvaṃsālaṅkārābhivaṃsa ra đời vào ngày thứ, ngày thứ 14 của chuối ngày trăng khuyết Tazaungmone, […]