Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

“Không làm mọi điều ác Thành tựu các hạnh lành Tâm Ý giữ trong sạch Chính lời chư Phật dạy

Pháp cú – số 183”

TAM TẠNG KINH ĐIỂN

                    TẠNG LUẬT 

 PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU I (30)

 PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU II (27)

 PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI (15)

 ĐẠI PHẨM I (19)

 ĐẠI PHẨM II (16)

 TIỂU PHẨM I (65) 

 TIỂU PHẨM II (31)

 TẬP YẾU I (43)

 TẬP YẾU II (38)

             TẠNG VI DIỆU PHÁP

 1. BỘ PHÁP TỤ

 2.1. BỘ PHÂN TÍCH I 

 2.2. BỘ PHÂN TÍCH II 

 3. BỘ NGỮ TÔNG 

 4. BỘ CHẤT NGỮ 

 5. BỘ NHƠN CHẾ ĐỊNH 

 6.1. BỘ SONG ĐỐI I 

 6.2. BỘ SONG ĐỐI II 

 6.3. BỘ SONG ĐỐI III 

 6.4. BỘ SONG ĐỐI IV 

 7.1. BỘ VỊ TRÍ I 

 7.2. BỘ VỊ TRÍ II 

 7.3. BỘ VỊ TRÍ III 

 7.4. BỘ VỊ TRÍ IV 

 7.5. BỘ VỊ TRÍ V 

 7.6. BỘ VỊ TRÍ VI