Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

“Không làm mọi điều ác Thành tựu các hạnh lành Tâm Ý giữ trong sạch Chính lời chư Phật dạy

Pháp cú – số 183”

Tiểu sử của Ngài Tam Tạng thứ XI Bhaddanta Indapāla

1️⃣ Xuất thân:

Ngài sinh ngày 17 tháng 7 năm 1960 tại tiểu bang Rakhine, Miến Điện.
Xuất gia năm 10 tuổi.
Thọ đại giới tỳ khưu năm 21 tuổi.
2️⃣ Học tập và thi Tam Tạng:

Hoàn thành các lớp học Phật Pháp: Pathama-nge, Pathama-lat, Pathama-ji, Dhammācariya.
Tham gia kỳ thi Tam Tạng từ năm 1984 và đạt nhiều kết quả cao:
1984: Thông thuộc 2 bộ đầu tiên của Tạng Luật (Ubhatovibhaṅga-dhara).
1985: Thông thuộc Tạng Luật (Vinaya-dhara).
1990: Thông thuộc thấu suốt Tạng Luật (Vinaya-kovida).
1992: Thông thuộc Trường Bộ Kinh (Dvipiṭaka-dhara).
1993: Thông thuộc thấu suốt Trường Bộ Kinh (Dvipiṭaka-kovida).
1999: Thông thuộc thấu suốt 5 bộ đầu tiên của Tạng Vi Diệu Pháp (Mūla-abhidhammika-kovida).
2004: Thông thuộc thấu suốt Tam Tạng (Tipiṭaka-dhara, Tipiṭaka-kovida).
Tham gia nhiều kỳ thi khác do các hội Phật học tổ chức và đạt nhiều học vị liên quan đến Tam Tạng.
3️⃣ Hoằng pháp:

Sáng lập kỳ thi Phật học cho tăng ni tại thị xã Yan Bye.
Sáng lập Phật học viện Tipiṭaka Thein Lin tại thành phố Mandalay.
Sáng lập Phật học viện Tipiṭaka Pale Yaung Shein tại thành phố Yangon.
Là thành viên ban lãnh đạo Phật học viện Mingun Tipiṭaka Nikāya.
4️⃣ Thành tựu:

Vị Tam Tạng thứ 11 trong 16 vị Tam Tạng tại Miến Điện.
Cống hiến cho việc duy trì và phát triển Pháp học (Pariyatti-sāsana).
Được chính phủ Miến Điện và các hội Phật học tôn vinh nhiều lần.
Ngài Tam Tạng Indapāla là một vị tu sĩ Phật giáo xuất sắc với những đóng góp to lớn cho việc duy trì, phát triển và hoằng truyền Phật giáo. Ngoài ra ngài cũng thành lập bệnh viện mắt chữa trị miễn phí cho người dân. Ngài là tấm gương sáng cho các thế hệ Phật tử noi theo về trí tuệ, lòng từ bi và sự tận tâm trong việc tu hành và hoằng pháp.